Koncert Braci Palchukan – Grupa Putumayo z Kolumbii @ Służewski Dom Kultury, Warszawa [12 lipca]

Koncert Braci Palchukan – Grupa Putumayo z Kolumbii


296
12
lipca
19:00 - 21:30

 Strona wydarzenia
Służewski Dom Kultury
ul. Jana Sebastiana Bacha 15, 02-743 Warsaw, Poland
::::ENGLISH BELOW:::

Mamy wielką przyjemność zaprosić Was na pierwszy w Polsce koncert wyjątkowych Braci Palchukan, członków oraz współzałożycieli znanej i cenionej kolumbijskiej Grupy PUTUMAYO.

W zespole z Sandrą Irene Tautas, bracia Palchukan przeniosą nas dźwiękami fletów, bębnów, gitar i charango do amazońskiej puszczy, przywołując odgłosy wody, rzeki, wodospadów, wiatru, burzy oraz pieśni różnych ptaków i zwierząt. Usłyszmy zarówno znane utwory Grupy Putumayo, jak i spontaniczną podróż dźwiękową, która wydarza się zawsze gdy artyści zanurzają się w niezgłębione źródło muzyki.
Trzy dekady rodziny Palchukan poświęciły swoje życie na poznawanie rdzennych uzdrowicieli i mieszkańców głębokiej Amazonii. To co zbudowało ich świadomość wyraża się w ceremonialnych pieśniach, alegoriach i uzdrawiających słowach, którymi dzielą się ze światem w trakcie tego rodzaju spotkań. Jednym ze źródeł muzyki są karnawałowe, rytualne uroczystości rdzennych plemion Doliny Sibundo i regionu Putumayo w południowej Kolumbii, a także rodowe dziedzictwo, które grupa Putumayo otrzymała od swoich przodków.
Bracia Palchukan pracują obecnie nad ratowaniem, kolekcjonowaniem i przekształcaniem w muzykę wiedzy odziedziczonej po dziadkach. Odwzorowują ich instrumenty, dźwięki i interpretacje pieśni, tworząc tym samym repertuar swoich koncertów. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania tradycji, jak również ich tożsamości kulturowej. Pragną tym samym podzielić się tą wiedzą z tymi, którzy chcą dowiedzieć się więcej o ich kulturze oraz o magicznej mocy uzdrawiających dźwięków.
Według mieszkańców Amazonii ich muzyka jest formą głębokiego połączenia z duchem. Jest lekarstwem, które przywraca radość, entuzjazm, wspólnotę. Jest także dialogiem świata materialnego i niematerialnego — w którym pieśni, dźwięki, rytuały i tańce współtworzą wizję wszechświata w harmonii z naturą. Misją Putumayo jest dostrojenie nas poprzez muzykę, rytmy, pieśni, magiczne dźwięki amazońskiej dżungli, instrumenty ich kolumbijskich przodków, do naszej wewnętrznej równowagi. Jest to most, który łączy nas z ich odległą kulturą, a zarazem przybliża do samych siebie, abyśmy mogli żyć w harmonii i połączeniu z innymi oraz otaczającym nas światem.
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków rodziny: dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze. Podobnie jak w rdzennych, kolumbijskich społecznościach spotkajmy się międzypokoleniowo, aby wspólnie w rodzinnej atmosferze płynąć na falach uzdrawiającej muzyki ♥

Szczegóły Organizacyjne:

Miejsce: Służewski Dom Kultury
Adres: ul. Bacha 15 w Warszawie
Data: 12 lipca 2018 r.
Godz.: 19:00
Wstęp: 30 PLN

Bilety do nabycia: na miejscu, w dniu koncertu

Na zakończenie koncertu odbędzie się wystawa rzemieślnicza z oryginalnymi, kolumbijskimi akcesoriami i instrumentami muzycznymi (flety, fletnie, bębny, grzechotki itp.), której celem jest pokazanie tradycyjnego i kulturowego bogactwa wypracowanego przez ręce rdzennych społeczności.
Jest to okazja do tego, aby każdy z Was mógł nabyć i zagrać na swoim własnym, unikalnym instrumencie, odczuwając go po swojemu :)

Zapraszamy serdecznie!
♥ ♥ ♥

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

William Palchucan
Pochodzi z amazońskiego Piedemonte w Dolinie Sibundoy, gdzie studiował miejscowe instrumenty ludów Amazonii, zbierając muzykę i historie od wiatru, czerpiąc ze starożytnej spuścizny Indian, szamanów i curanderos. Zdobywał najwyższe nagrody na imprezach krajowych i międzynarodowych. Wierzy, że miłość do muzyki rezonuje w sercu człowieka, jest połączona z wysiłkiem i poświęceniem, dzięki którym artystyczne nasiono kiełkuje i rośnie, aż spełni swoje marzenie. Jest twórcą instrumentów dętych, rodową spuścizną rdzennych społeczności Camentsá, Inga, Quillacinga i Pastos. Wszystkie instrumenty dęte używane przez braci Palchukan i zespół Putumayo są ich rękodziełem.

Jairo Palchucan
Urodził się w Dolinie Sibundoy. Dźwięk harmonijki, rytualne intonowanie szamana, święty wiatr sary wayra przychodzą mu na spotkanie, gdy na początku każdego koncertu pojawia się w chmurze dymu palonego drewna palo santo, pięknie ubrany w kostiumy typowe dla Camentsá. Otoczenie, wiatr, woda, dźwięk liści na drzewach, deszcz, cały krajobraz przechodzi przez jego ręce. Starszy brat Williama, profesor Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Jorge Tadeo Lozano, ma wrodzoną zdolność tworzenia pięknych i unikatowych dzieł rzemieślniczych.

Sandra Irene Tautas
Urodziła się w San Juan de Pasto (Nariño). Poprzez muzykę przekazuje swoje przesłania o uwewnętrznianiu bytu i zachowaniu elementów ziemi. Z zawodu Business Administrator ukończyła Uniwersytet Minuto de Dios. Jest producentem muzycznym, zarządza obrazem, nagraniami audiowizualnymi, marketingiem cyfrowym. Twórca marki Palchukan i Grupo Putumayo.

Organizatorzy:

Ania — Your Future Is Now
Maciek — «Na Skrzydłach Wolności»
Stefan — «W Gruncie Ruchu»
— «Concert of PALCHUKAN Brothers – Grupo PUTUMAYO from Colombia „
We have a great pleasure to invite you to a very unique, first in Poland concert of Palchukan brothers — members and co-founders of the famous Colombian Putumayo Group.
The Palchukan brothers together with Sandra Irene Tautas will carry us with their instruments — flutes, drums, guitars and charango to the Amazon rainforest, recalling the sounds of water, river, waterfalls, wind, storm, and songs of various birds and animals. We will hear both the well-known tunes of the Putumayo Group and the spontaneous sounds taking us on a journey with the artists immersed in the source of inspiration.
Three generations of the Palchukan family dedicated their lives to get to know the indigenous healers and inhabitants of the deep Amazon rainforest. What has built their consciousness is expressed in ceremonial songs, allegories and healing lyrics shared with the world during their concerts. The sources of music are the carnival, ritual celebrations of the indigenous tribes of the Sibundo Valley and the Putumayo region in southern Colombia, as well as their ancestral heritage.
The Palchukan brothers are currently working on rescuing, collecting and transforming the music inherited from grandparents into music. They imitate their instruments, sounds and interpretations of the songs, thus creating the repertoire of their concerts. This is of a great importance to preserve their tradition and their cultural identity. They would like to share this knowledge with those who want to learn more about their culture and the magical power of the healing sounds.
According to the inhabitants of the Amazon, their music is a form of a deep connection with the spirit. It is a medicine that restores joy, enthusiasm and community. It is also a dialogue of the material and immaterial world — in which songs, sounds, rituals, and dances contribute to the vision of the universe in harmony with nature. Trough music, rhythms, songs, magical sounds of the Amazon jungle, instruments of their Colombian ancestors, the musicians help us tune into our internal harmony. It is a bridge that connects us with their distant culture, and at the same time brings us closer to ourselves so that we can live in harmony and connect with others and the world around us.
All family members: children, teenagers, adults and the elderly are cordially invited. Just like in Colombian communities, let's gather in families and flow together on waves of the healing music ♥
Organizational Details:
Place: Służew Culture House
Address: Bacha 15 in Warsaw
Date: July 12, 2018
Time: 7 pm
Admission: 30 PLN
Tickets are available:
on the spot, on the day of the concert.
At the end of the concert there will be an exhibition of crafts — original, Colombian accessories and musical instruments (flutes, drums, rattles, etc.), the aim of which is to show the traditional and cultural wealth developed by the hands of indigenous communities.
It is an opportunity for each of you to acquire and play your own unique instrument, interpreting it your way :)
You’re wholeheartedly invited ♥ ♥ ♥
BAND MEMBERS
William Palchucan
He comes from the Amazon Piedemonte in the Sibundoy Valley where he studied local instruments of the Amazon peoples, collecting music and stories from the wind, drawing from Indians' heritage. and shamans and curanderos. He won the highest prizes in domestic and international events.He believes that love for music resonates in the human heart, and with effort and sacrifice the artistic seed sprouts and grows to meet your dreams.He is the creator of wind instruments, a legacy of the indigenous communities of Camentsá, Inga, Quillacing, and Pastos .All wind instruments used by Palchukan brothers and group Putumayo are handmade by them.
Jairo Palchucan
He was born in the Sibundoy Valley .The sound of the harmonica, the ritual chanting of the shaman, the holy wind of Sarah wayra come to meet him at the beginning of every concert where he appears in the smoke cloud of burnt palo santo wood, beautifully dressed in costumes typical for Camentsá.Environment, wind, water, sound of leaves on trees, rain, the whole landscape passes through his hands.William's older brother, a professor of Fine Arts at the University of Jorge Tadeo Lozano, has the innate ability to create beautiful and unique craft works.
Sandra Irene Tautas
She was born in San Juan de Pasto (Nariño). Through music, she transmits her messages about the internalization of being and the preservation of elements of the earth. Business Administrator graduate from the University of Minuto de Dios, she is a music producer, manages image, audiovisual recordings and digital marketing. Creator of Palchukan and Grupo Putumayo brands.
Organizers:

Ania — Your Future Is Now
Maciek — “Wings of Freedom»
Stefan — «W Gruncie Ruchu»
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Stwórzmy Warszawski Park Centralny
Stwórzmy Warszawski Park Centralny
Plac Defilad w Warszawie
21 października idę na wybory. Idź ze mną!
21 października idę na wybory. Idź ze mną!
Radio ZET
Roztańczony PGE Narodowy 2018
Roztańczony PGE Narodowy 2018
PGE Narodowy
Jak szukać fajnego faceta?
Jak szukać fajnego faceta?
Anna Borys Psychoterapia
Jak być wystarczająco dobrym rodzicem
Jak być wystarczająco dobrym rodzicem
Terapeutyczna
Paul Wesley na Warsaw Comic Con!
Paul Wesley na Warsaw Comic Con!
Ptak Warsaw Expo
Bułkon 2018
Bułkon 2018
Legionowo
Cole Sprouse na Warsaw Comic Con!
Cole Sprouse na Warsaw Comic Con!
Ptak Warsaw Expo
Kayah i Bregović // 5.10.2018 // Torwar, Warszawa
Kayah i Bregović // 5.10.2018 // Torwar, Warszawa
COS Torwar