Kongres Zdrowia Publicznego 2018 @ Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa [od 6 do 7 grudnia]

Kongres Zdrowia Publicznego 2018


694
6 - 7
grudnia
09:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ochota, Warszawa, Poland
Drodzy Studenci,
już po raz piąty Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny organizuje Kongres Zdrowia Publicznego.
Tegoroczna edycja Kongresu da studentom zdrowia publicznego szansę znalezienia się w centrum wydarzeń! To właśnie do Was adresowany jest Konkurs Prac Naukowych!
Do konkursu zgłosić można wystąpienia ustne (prezentacje do 7min czasu trwania) i plakaty. Warto grać, bo jest o co!
Postaraliśmy się, aby najlepsze prace zostały należycie docenione.
Za najlepszy plakat w każdej z pięciu sesji tematycznych przyznana zostanie nagroda w wysokości 2000 zł, a za najlepsze wystąpienie 5000 zł!
Konkurs Prac odbędzie się podczas pierwszego dnia Kongresu. Szczegółowy regulamin konkursu załączamy poniżej. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres organizatora: [email protected]

Rejestracja na stronie https://kzp2018.evenea.pl/
Zapraszamy!

Regulamin uczestnictwa
KONGRES ZDROWIA PUBLICZNEGO 2018
6-7.12.2018 r.
Organizator konferencji: Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia
Biuro organizatora:
ul. Zygmunta Glogera 2 lok. 11
02-051 Warszawa
[email protected]

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Kongresie Zdrowia Publicznego 2018 oraz zasady, odbywającego się w ramach Kongresu Zdrowia Publicznego 2018, konkursu prac z zakresu zdrowia publicznego.
§1
Postanowienia ogólne
1. Zarejestrowanie uczestnictwa w Kongresie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
2. W przypadku, gdy rejestracji Uczestnika/ów dokonuje osoba trzecia, dokonujący rejestracji bierze na siebie odpowiedzialność poinformowania zarejestrowanych przez siebie Uczestników o prawach i obowiązkach wynikających z niniejszego regulaminu.
3. Konferencja ma charakter otwarty, w której udział mogą wziąć wszystkie osoby na warunkach ustalonych przez Organizatora.
4. Uczestnikami Kongresu mogą być wszystkie osoby zawodowo lub naukowo związane ze zdrowiem publicznym.

§2
Rejestracja
1. Rejestracja udziału w Kongresie Zdrowia Publicznego 2018 możliwa jest poprzez:
• wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie ww.kpz.evenea.pl
• w przypadku wolnych miejsc – osobistą rejestrację w recepcji, w dniu Kongresu.
2. Rejestracja uczestnika nie jest równoznaczna rejestracji wystąpienia lub plakatu.

§3
Siła wyższa. Odwołanie, zmiany miejsca i terminu Kongresu Zdrowia Publicznego 2018
1. W niezależnych od Organizatora przypadkach spowodowanych siłą wyższą Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu lub zmianie miejsca i/lub terminu Kongresu.
2. W przypadku odwołania lub zmiany miejsca i/lub terminu Kongresu Biuro Organizacyjne poinformuje zainteresowanych poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej http://fioz.info/ oraz e-mailem – o ile w zgłoszeniu rejestracyjnym zostały zamieszczone oraz poprawnie wprowadzone dane kontaktowe umożliwiające przesłania informacji tą drogą.

§4
Inne zmiany w ramach Kongresu Zdrowia Publicznego 2018
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Kongresu. Aktualny program publikowany będzie na stronie internetowej http://fioz.info/
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od chwili opublikowania nowego regulaminu na stronie internetowej http://fioz.info/

§5
Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika
1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Kongres oraz do bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb porządkowych w tym personelu stanowiącego obsługę Kongresu i ochrony.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.
3. Uczestnicy Kongresu we własnym zakresie pokrywają koszty parkingu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.

§6
Konkurs prac z zakresu zdrowia publicznego
Podczas Kongresu Zdrowia Publicznego 2018 zorganizowany zostanie Konkurs prac z zakresu zdrowia publicznego. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zawodowo lub naukowo zajmująca się zdrowiem publicznym zarejestrowana jako uczestnik czynny.
Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego tematu spośród:
— evidence based policy,
— medycyna stylu życia,
— zagrożenia środowiskowe,
— komunikacja w zdrowiu publicznym,
— profesjonalizacja zdrowia publicznego.
1. Prezentacje
1) Prezentacje ustne przedstawiane będą przez autorów lub w przypadkach wyjątkowych przez osoby wyznaczone do tego przez autorów, po wcześniejszym zawiadomieniu Komisji.
2) Prezentacja nie może trwać dłużej niż 7 minut.
3) Prezentacja musi być napisana i przedstawiona w języku polskim lub angielskim.
4) Do wystąpień kongresowych zakwalifikowanych zostanie 30 prezentacji. Prezentacje należy przesyłać drogą mailową w formie załączników lub linków na adres Organizatora: [email protected]
5) Do prezentacji należy dołączyć streszczenie wystąpienia ustnego, któremu ma towarzyszyć prezentacja.
6) Prezentacje należy przesyłać od 26.09.2018 r. do 12.11.2018 r. Komisja Konkursowa wyłoni prace zakwalifikowane do wystąpień kongresowych do dnia 20.11.2018 r. Autorzy zakwalifikowanych prac mogą zostać poproszeni przez Komisję o wprowadzenie poprawek. Poprawione prezentacje należy przekazać drogą mailową do dnia 26.11.2018 r.
7) Prezentacje, które zostaną zakwalifikowana do wygłoszenia podczas Kongresu, muszą zostać dostarczone do obsługi technicznej Kongresu na dysku USB (pendrive) przed godziną 7:30. Prezentacja może być zapisana w dowolnym formacie, jednak na Uczestniku spoczywa odpowiedzialność za jej przygotowanie tak, by była wyświetlana prawidłowo niezależnie od systemu operacyjnego wykorzystywanego przez obsługę techniczną Kongresu.
2. Plakaty
1) Sesja plakatowa odbędzie się podczas pierwszego dnia Kongresu.
2) Plakat musi być wykonany w formacie A1.
3) Cyfrowe wersje plakatów należy przesyłać drogą mailową w formie załączników lub linków na adres Organizatora: [email protected]
4) Plakaty należy przesyłać od 26.09.2018 r. do 12.11.2018 r. Komisja Konkursowa wyłoni prace zakwalifikowane do wystąpień kongresowych do dnia 20.11.2018 r. Autorzy zakwalifikowanych prac mogą zostać poproszeni przez Komisję o wprowadzenie poprawek. Poprawione plakaty należy przekazać drogą mailową do dnia 23.11.2018 r.
5) Plakaty, które zostaną zakwalifikowane i zaakceptowane zostaną dokonane w nich ewentualne poprawki, należy wydrukować w formacie A1, zabezpieczyć odpowiednim opakowaniem typu tuba i przesłać do Fundacji Instytut Ochrony Zdrowia na adres: Zygmunta Glogera 2 lok. 11, 02-051 Warszawa, do dnia 30.11.2018 r.

3. Nagrody
1) Dla najlepszych prezentacji oraz plakatów przewidziane zostały nagrody pieniężne.
2) W każdym zakresie tematycznym spośród:
— evidence based policy,
— medycyna stylu życia,
— zagrożenia środowiskowe,
— komunikacja w zdrowiu publicznym,
— profesjonalizacja zdrowia publicznego,
przyznane zostaną dwie nagrody za najlepsze prezentacje oraz pięć nagród za najlepszy plakat.
3) Wysokość nagrody za prezentację wynosi: 5 000,00 zł.
4) Wysokość nagrody za plakat wynosi: 2 000,00 zł.

§7
Prawa autorskie
1. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) do zdjęć i nagrań wykonanych podczas Kongresu z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych publikowanych przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania całości lub fragmentów treści wystąpień, prezentacji i plakatów w relacjach medialnych i materiałach promocyjnych dotyczących Kongresu Zdrowia Publicznego 2018 oraz przyszłych edycji Kongresu.

§7
Dane osobowe
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”):
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia, z siedzibą w Warszawie (ul. Filtrowa 70 lok. 5, 02-057 Warszawa), posiadającą NIP 7010337638, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000415007. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Filtrowa 70 lok. 5, 02-057 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w Kongresie Zdrowia Publicznego 2018 i/lub Konkursie prac z zakresu zdrowia publicznego.
4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail – których podanie jest warunkiem uczestnictwa w Kongresie i Konkursie Prac. Niepodanie powyższych danych przez osobę, której dane dotyczą, będzie skutkowało niemożności realizacji powyższego celu przez Administratora.
6. Fundacja nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie Fundacji Instytut Ochrony Zdrowia. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań wymienionych w ust. 3.
10. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
• kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
• po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;
• w razie zakończenia działalności Fundacji Instytut Ochrony Zdrowia i niekontynuowania jej przez podmioty współpracujące.
11. Dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od mementu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych — dane te nie będą wykorzystywane do innych celów.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom Kongresu przysługuje prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. Z praw wskazanych w ust.12 powyżej można skorzystać poprzez:
• kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected],
• kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Filtrowa 70 lok. 5, 02-057 Warszawa.
14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

15. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

§8
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie umowie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z uczestnictwem w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
44
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/287507382070161/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

W 2018 zostane Dzikiem na siłowni
W 2018 zostane Dzikiem na siłowni
Warsaw, Poland
27. Finał WOŚP
27. Finał WOŚP
Parade Square
W 2019 Będę jadł jeszcze więcej kebabów
W 2019 Będę jadł jeszcze więcej kebabów
plac Defilad, 00-110 Warszawa, Polska
W 2019 Nie Będę Przeklinać!
W 2019 Nie Będę Przeklinać!
Cały świat
Sylwester z Władimirem Putinem 2018/2019
Sylwester z Władimirem Putinem 2018/2019
Warsaw, Poland
Chcemy Nosaczy Sundajskich w ZOO warszawskim!
Chcemy Nosaczy Sundajskich w ZOO warszawskim!
Ogród Zoologiczny w Warszawie
Justin Timberlake w Polsce 2019r. !!!
Justin Timberlake w Polsce 2019r. !!!
PGE Narodowy
W 2018 pójdę na goloneczke do 'u Fukiera'
W 2018 pójdę na goloneczke do 'u Fukiera'
U Fukiera
Zrobię szpagat do końca 2018 roku!
Zrobię szpagat do końca 2018 roku!
Stretching Studio Nela Kusnieruk
Po szklanie i na rusztowanie!
Po szklanie i na rusztowanie!
Warszawa Ursus
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!