Hiwa K. Wysoce nieprawdopodobne, choć nie niemożliwe | wystawa @ Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art, Warszawa [od 18 stycznia do 28 kwietnia]

Hiwa K. Wysoce nieprawdopodobne, choć nie niemożliwe | wystawa


475
18
sty.
 
- 28
kwi
19:00 - 19:00

 Strona wydarzenia
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art
Plac Małachowskiego 3, 00-916 Warsaw, Poland
otwarcie wystawy: 18 stycznia, godz.19
czas trwania wystawy: 19.01-28.04.2019
[scroll down for English]

W języku kurdyjskim słowo „hiwa” oznacza „nadzieja”. Na wystawie „Wysoce nieprawdopodobne, choć nie niemożliwe” prezentowane są prace Hiwy K — z pochodzenia irackiego Kurda, który kilkanaście lat temu dostał się jako uchodźca polityczny do Europy, a dziś zaliczany jest do czołówki światowej sztuki. Jego wyjątkowa taktyka artystyczna polega na tworzeniu formy z wykorzystaniem praktyki życia codziennego, wspomnień z dzieciństwa, dorastania czy rodzinnych anegdot. Twórczość Hiwy K, w której elementy biograficzne mieszają się z tym, co zasłyszane i co fikcyjne, stawia w zupełnie nowym świetle problematykę uchodźctwa, funkcjonowania w innej kulturze czy geopolitycznych uwarunkowań ludzkiej egzystencji.

Skonstruowana w odwołaniu do architektury Zachęty wystawa daje wgląd w działanie artysty, umożliwiając widzowi doświadczanie jej przestrzennych aspektów. Wiedza i zmysłowe doznania składają się tu na frapujący, wielopoziomowy przekaz. Ekspozycję otwiera monumentalna instalacja „Czego nie zrobili barbarzyńcy, zrobił Barberini”, zbudowana z pięciu form z piasku, naśladujących kasetony sklepienia rzymskiego Panteonu. Umieszczenie ich na podłodze pozwala dostrzec deformacje, dzięki którym wskutek złudzenia optycznego wnętrze kopuły zyskuje harmonijną formę. Kasetony nawiązują do tradycyjnych metod odlewniczych wykorzystujących matryce z piasku. Instalację dopełniają sceny odlewania form użytkowych z brązu, w składzie którego znalazły się metale kolorowe pozyskane z pól bitewnych Iraku. Hiwa K przypomina o tym, jak od wieków materia krąży pomiędzy polem kultury i polem wojny.

Wojna zaś jest początkiem i spoiwem całej twórczości artysty, bo to ona zmusiła go do pełnej dramatyzmu pieszej wędrówki do Europy. W pracach wideo pokazywanych w kolejnej sali Hiwa K stawia nas przed wyzwaniami, jakich sam doświadczył. Jego osobista historia opowiedziana z wykorzystaniem na poły fikcyjnych narracji, zagadek i działań składa się na obiekt-labirynt, którego niewielkie pomieszczenia sprawiają, że widz doświadcza poczucia ciasnoty, lęku i dyskomfortu. Artysta prowadzi nas z więzień i kryjówek, poprzez ruiny zbombardowanych miast, do Europy z jej materialnym dziedzictwem i problemami przestrzeni publicznej. Wystawę zamyka instalacja, której główny element, spiżowy dzwon, powstał w Polsce z wykorzystaniem zużytych łusek po nabojach. Towarzyszy jej film ukazujący historię tej pracy — pierwszego dzwonu Hiwy K odlanego we włoskiej ludwisarni z użyciem miedzi i niklu będących pozostałościami po działaniach wojennych bądź wojskowych.

Od czasu opuszczenia irackiego Kurdystanu Hiwa K zanurzony jest we wciąż trwające procesy przybywania. Do krajów, instytucji i wspólnot przekształcanych przez niego tak, by odnaleźć ich społeczne i strukturalne możliwości. W swojej praktyce artystycznej wyrysowuje linie uskoku, nieciągłości i wydobywa niespodziewane formy z elementów poetyckich i politycznych. Dogłębnie zainteresowany geopolityką i ekonomią, kształtującymi jego własną kondycję jako uchodźcy, a potem obywatela innego kraju, wybrał wskazywanie zagadnień politycznych — jak sam mówi — małym palcem zamiast palca wskazującego. Dlatego publiczność, uczestnicy, obserwatorzy jego działań rozumieją to przesłanie bez żadnej instrukcji.

Hiwa K — artysta wizualny, mieszka i pracuje w Berlinie. Pochodzi z irackiego Kurdystanu, uciekł z kraju w 1996 roku, ostatecznie osiedlając się w Niemczech, gdzie ukończył studia artystyczne. Jest znakomitym gitarzystą flamenco, studiował z Paco Peñą i nadal praktykuje muzykę równolegle ze sztukami wizualnymi. Jego prace były prezentowane na największych wystawach sztuki współczesnej jak documenta 14, Ateny i Kassel (2017); 56 Biennale Sztuki w Wenecji (2015); La Triennale, „Intense Proximity”, Palais de Tokyo, Paryż (2012). Wziął także udział w większości edycji festiwalu Alternativa w Gdańsku (2009—2016). Jego ostatnie wystawy indywidualne miały miejsce w New Museum, Nowy Jork, 2018; Kunstverein Hannover, 2018; S.M.A.K., Gandawa (2018) oraz w KunstWerke Berlin (2017). Od 2005 roku współpracuje z kuratorką Anetą Szyłak. W 2008 zainicjowali projekt „Estrangement” — serię warsztatów, badań lokalnych i dyskusji w Kurdystanie, których wyniki były w formie wystawy prezentowane w The Showroom, Londyn (2010) i w ramach festiwalu Alternativa (2011). Artysta otrzymał Arnold-Bode-Preis ufundowaną przez miasto Kassel (2016) oraz Ernst Schering Preis (2017).

Aneta Szyłak — kuratorka i autorka tekstów o sztuce, obecnie zajmująca się tworzeniem NOMUS — Nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku. Z Hiwą K pracuje od 2005 roku. Dyrektorka-założycielka Instytutu Sztuki Wyspa (2004–2014) oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (1998–2001). Od 2010 twórczyni i dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa. Kuratorka (także zespołowo) wystaw takich jak m.in. „Uszczerbki i straty” (2016); „Wernakularność” (2015); „Codzienność” (2014); „Hito Steyerl: Abstract” (2014); „Oliver Ressler: Wizje polityczne — Świat od nowa” (2014); „The Field is to the Sky”, „Only Backwards” (2013); „Buildings and Remnants” (2012); „Praca i wypoczynek” (2011); „Estrangement” (2010–2011). Przygotowuje projekt doktorski „Curating Context — the Palimpsest on the Quotidian and the Curatorial” w Goldsmiths w Londynie i na Uniwersytecie Kopenhaskim.

kuratorka: Aneta Szyłak (NOMUS Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku)
współpraca ze strony Zachęty: Magdalena Komornicka, Michał Kubiak
współorganizator wystawy: NOMUS Nowe Muzeum Sztuki w Budowie, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku

— «Hiwa K. Highly Unlikely but not Impossible»
opening of the exhibition: 18th January, 7 p.m.
duration of the exhibition: 19.01-28.04.2019

In Kurdish the word «hiwa» means hope. The exhibition «Highly Unlikely but not Impossible» showcases the works of Hiwa K — an Iraqi Kurd who found political asylum in Europe almost 20 years ago, and today is considered one of the leading contemporary artists in the world. His unique artistic tactics are based on creating the form using of the practices of everyday life, childhood memories, upbringing and family anecdotes. His oeuvre — a combination of autobiographical elements with things he overhears and fictional stories — sheds a new light on matters such as refugees, functioning in another culture, as well as the geopolitical conditions of human existence.

The exhibition, constructed in relation to the architecture of Zachęta, gives the viewer an insight into the artist’s practices and enables them to experience its spatial aspects. Knowledge and multisensory experiences come together in the arresting, multi-layered message.

Located in the Matejko Room is the monumental installation «What the Barbarians did not do, did the Barberini», made of five sand mastaba-like forms, replication of coffers from the Pantheon in Rome. As they are located on the floor, we are able to see deformations, which, thanks to optical illusion, give the interior of the copula a harmonious form. Projected on the walls are scenes of sand casting of utilitarian forms made of bronze alloy, formed using metals taken from battlefields of Iraq. Hiwa K reminds us how the solid matter circulates between the fields of culture and war.

War is the very origin and bonding material of Hiwa K’s art, because it is war that forced him to undertake a dramatic journey on foot to Europe, full of dramatic shifts. In the video works gathered in the Narutowicz Room, the artist puts us into situations that resemble those of his own. His personal history is presented via fictionalised narratives, activities and riddles made into house-like maze in which the viewer may experience crampedness, anxiety and discomfort. The artist leads us from prisons and shelters, through ruins of bombarded cities to Europe, with all its material heritage and problematics of the public space.

In his practice, Hiwa K sketches fault lines, discontinuities and unexpected forms between the poetic and the political. Deeply interested in geopolitics and economy that shaped his own condition as a refugee and eventually the citizen of country other than his own, he has chosen to address political matters indirectly or, as he says, to point at them not with the index finger but with a pinky instead. That is why we — the public, the participants, the bystanders — arrive at the understanding of timely matters while not being instructed or controlled.

Hiwa K — an visual artist working and living in Berlin. Originally from Kurdistan of Iraq, he fled the country in 1996, eventually settling in Germany where he obtained his formal education in visual arts. He is an accomplished flamenco guitarist who studied under master Paco Peña and continues his musical practice parallel to visual arts. Hiwa K’s work has been shown in major group exhibitions such as documenta 14, Athens and Kassel (2017); 56th Biennale di Venezia (2015); La Triennale, «Intense Proximity», Paris (2012) among others. He also took part in most editions of Alternativa festival in Gdańsk (2009–2016). His last individual exhibitions were in Kunstverein Hannover (2018), S.M.A.K. Ghent (2018), New Museum in New York City (2018), and KunstWerke Berlin (2017). Hiwa K have worked with curator Aneta Szyłak since 2005. In 2008, the duo initiated Estrangement, a series of workshops, explorations and discussions in Kurdistan, the outcomes of which were exhibited at The Showroom in London (2010) and in the framework of Alternativa festival in Gdańsk (2011). The artists is a recipient of Arnold-Bode-Preis (2016) oraz Ernst Schering Preis (2017).

Aneta Szyłak is a curator and writer, recently responsible for the making of NOMUS — New Art Museum in Gdańsk. Since 2005 she works collaboratively with artist Hiwa K. She worked as founding director of Wyspa Institute of Art (2004−2014) and Centre for Contemporary Art Łaźnia (1998−2001). In years 2009–2016 she was also an artistic director of Alternativa — International Visual Arts Festival. Curated and co-curated exhibitions «Slaveness» (2018); «Damage and Loss» (2016); «Vernacularity» (2015); «Everydayness» (2014); «Hito Steyerl: Abstract» (2014); «Oliver Ressler: Political Imaginaries — Making the World Anew» (2014); «The Field is to the Sky, Only Backwards» (2013); «Buildings and Remnants» (2012); «Labour and Leisure» (2011), «Estrangement» (2011, 2010). «Curating Context — the Palimpsest on the Quotidian and the Curatorial» is her PhD project at Goldsmiths, London and University of Copenhagen.

curator: Aneta Szyłak
cooperation: Magdalena Komornicka, Michał Kubiak
exhibition co-organiser: NOMUS Department of Modern Art, the National Museum in Gdansk
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
28
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/283148382385196/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Imagine Dragons w Polsce!
Imagine Dragons w Polsce!
PGE Narodowy
Justin Timberlake w Polsce 2019r. !!!
Justin Timberlake w Polsce 2019r. !!!
PGE Narodowy
Jo ma ha, jo ma so
Jo ma ha, jo ma so
Warszawa, Centrum
Warsztat - O co chodzi z tą miłością
Warsztat - O co chodzi z tą miłością
ulica Różana 63A, 02-569 Warszawa, Polska
Kurs Dodawania I Odejmowanie Wersja Dla Poczatkujacych
Kurs Dodawania I Odejmowanie Wersja Dla Poczatkujacych
Warszawa Palac Kultury
Jak szukać fajnego faceta?
Jak szukać fajnego faceta?
Anna Borys Psychoterapia
Czy miłość wszystko wybaczy?
Czy miłość wszystko wybaczy?
Arktour WHU Arkadiusz Żołnierczyk
SOLD OUT Little Big / 16.04 / Hala Koło, Warszawa
SOLD OUT Little Big / 16.04 / Hala Koło, Warszawa
Hala Koło
The Neighbourhood w Polsce! 7. lutego 2019, Torwar
The Neighbourhood w Polsce! 7. lutego 2019, Torwar
Torwar
Kurs Pierwszej Pomocy Psom i Kotom
Kurs Pierwszej Pomocy Psom i Kotom
Sempo
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!