Biennale International — międzynarodowe spotkanie biennale @ Biennale Warszawa (MA3450), Warszawa [12 stycznia]

Biennale International — międzynarodowe spotkanie biennale


547
12
stycznia
18:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Biennale Warszawa (MA3450)
Marszałkowska 34/50, 00-554 Warsaw, Poland
(English description below)

BIENNALE INTERNATIONAL | Międzynarodowe spotkanie biennale z Europy Środkowo-Wschodniej

12.01 (sobota), godz. 18:00
Miejsce: Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50

WSTĘP WOLNY, spotkanie odbywa się w języku angielskim
Więcej informacji 👉 bit.ly/BiennaleInternational

***
Zapraszamy na otwarty panel dyskusyjny towarzyszący międzynarodowemu spotkaniu przedstawicieli biennale z Pragi (tranzit.cz / reaktywowane Bienale Praha), Budapesztu (OFF-Biennále Budapest), Kijowa (VCRC Visual Culture Research Center / Kyiv Biennial) i Warszawy (Biennale Warszawa).

Cztery instytucje z Europy Środkowo-Wschodniej powołają tego dnia nieformalną sieć współpracy oraz przedstawią wspólne oświadczenie dotyczące społeczno-politycznej roli biennale w naszym regionie.

Podczas panelu chcemy przedstawić idee oraz działania poszczególnych biennale oraz porozmawiać o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się powołać sieć «Biennale International» i jakie zadania przed sobą stawiamy.

Uczestnicy spotkania w Warszawie przedyskutują rolę biennale w kształtowaniu nowych form międzynarodowej solidarności, poszerzaniu wyobraźni społeczno-politycznej, wypracowywaniu alternatywnych rozwiązań ekonomicznych czy ekologicznych, wytwarzaniu nowych instytucji przyszłości czy praktykowaniu nowych form miejskiego aktywizmu.

Warszawskie spotkanie stanowi kontynuację wydarzenia zorganizowanego przez tranzit.cz w październiku 2018 r. w Pradze (“Unlearning Biennale”), którego celem była wspólna refleksja krytyczna reprezentantów biennale z krajów postsocjalistycznych i postkolonialnych na temat formatu biennale.

Uczestnicy i uczestniczki:
Vít Havránek — jest teoretykiem i organizatorem działającym w czeskiej Pradze. Od 2002 roku jest liderem projektów w inicjatywie na rzecz sztuki współczesnej tranzit. Był kuratorem Galerii Miejskiej w Pradze i Galerii Narodowej w Pradze. Wykłada sztukę współczesną na praskiej Akademii Sztuk Stosowanych.

Tereza Stejskalová — jest kuratorką i pisarką z czeskiej Pragi. Należy do inicjatywy na rzecz sztuki współczesnej tranzit.cz i wykłada w praskiej akademii filmowej FAMU. Jej projekty kuratorskie oparte są na badaniach i współpracy. Ostatnie przedsięwzięcia to m.in. długoterminowe badania nad dyplomacją kulturową i internacjonalizmem w Czechosłowacji prowadzone wraz ze Zbynkiem Baladránem. W ubiegłym roku zorganizowała półroczne seminarium Feminist (Art) Institution [Instytut (Sztuki) Feminizmu] w ramach Tranzitdisplay Praga 2017 z udziałem ośmiu stowarzyszonych instytucji z Czech i Słowacji, którego wynikiem było uzyskanie swoistego kodeksu praktyki. Wraz ze swoimi współpracownikami, Vítem Havránkiem i Johaną Hořejší, bada obecnie możliwość zorganizowania w Pradze biennale jako instytucji krytycznej i samo-krytycznej.

Wasyl Czerepanyn — jest szefem Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (VCRC, Kijów). Jest wykładowcą na wydziale kulturoznawstwa Uniwersytetu Narodowego Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i doktorem filozofii (estetyki). Wykładał gościnnie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), Uniwersytecie Helsińskim (Finlandia), w Instytucie Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy). Był również zaproszonym pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu (Austria). W 2018 zredagował „Guidebook of the Kyiv International” [Przewodnik po Kijowskiej Międzynarodówce] (Medusa Books) i był kuratorem projektów 68 NOW oraz Międzynarodówka Europejska. Centrum Badań nad Kulturą Wizualną jest organizatorem Szkoły Kijowskiej – Biennale w Kijowie 2015 oraz Międzynarodówki Kijowskiej – Biennale w Kijowie 2017. Za swoją działalność Centrum Badań nad Kulturą Wizualną otrzymało w 2015 roku Europejską Nagrodę Kultury Księżniczki Margriet, a w 2018 roku nagrodę im. Igora Zabla przyznawaną w dziedzinie kultury i teorii.

Hajnalka Somogyi — jest kuratorką działającą w Budapeszcie. Od 2014 roku była liderką i współkuratorką OFF-Biennale Budapest, największego niezależnego od państwa projektu artystycznego na Węgrzech, którego jest również inicjatorką. W latach 2013-2014 redagowała artmagazin.hu. Od 2009 do 2012 roku była kuratorką w Ludwig Múzeum – Muzeum Sztuki Współczesnej w Budapeszcie, a w latach 2001–2006 w Centrum Sztuki Współczesnej Trafó w Budapeszcie. Jest współzałożycielką niezależnych budapeszteńskich inicjatyw artystycznych Dinamo oraz Impex.

Borbála Szalai — jest kuratorką działającą w Budapeszcie. Jest dyrektorką Galerii Trafó w Budapeszcie, gdzie od 2012 roku pracowała jako kuratorka. Była członkinią zespołu kuratorskiego obydwu edycji OFF-Biennale Budapest. W latach 2012–2015 pracowała w Artyčok.TV jako redaktorka odpowiedzialna za treści związane z węgierską sztuką współczesną. Należała do zarządu międzynarodowej platformy Curators’ Network, współpracowała również ze Studio of Young Artists Association.

Anna Galas-Kosil (Pani Gali) — kuratorka, teatrolożka, tłumaczka, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, absolwentka prestiżowego programu dla menedżerów kultury: European Diploma in Cultural Project Management. Była stypendystką Wydziału Reżyserii i Dramaturgii Królewskiej Wyższej Szkoły Sztuki Dramatycznej w Madrycie. Zaangażowana w przygotowanie polskiej ekspozycji na międzynarodowej wystawie scenografii i architektury teatralnej – Praskie Quadriennale 2007, 2011 i 2015. Współpracowała z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Festiwalami [email protected] w Gdyni i Warszawskimi Spotkaniami Teatralnymi. Obecnie jest szefową zarządu międzynarodowej sieci On The Move, zajmującej się mobilnością w sektorze kultury. Do końca 2017 roku kierowała działem współpracy z zagranicą w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Od 2018 roku jest kuratorką programu międzynarodowego Biennale Warszawa.

Paweł Wodziński — reżyser, eseista, kurator. Dyrektor Biennale Warszawa. Założyciel i szef Towarzystwa Teatralnego – stowarzyszenia powołanego do promocji współczesnej dramaturgii oraz teatru społecznie zaangażowanego. W latach 2000–2003 Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu. W roku 2010 dyrektor programowy 5. Międzynarodowego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych [email protected] w Gdyni. W latach 2014 –2017 Dyrektor Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy oraz kurator MIędzynarodowego Festiwalu Prapremier. Jest autorem kilkudziesięciu spektakli, m.in.”Solidarność. Rekonstrukcja” (2017), “Solidarność. Nowy projekt” (2017), “Globalna wojna domowa” (2018) oraz tekstów publikowanych m.in.w “Dwutygodniku”, “Dialogu”, “Teatrze”.

Jan Sowa — materialistyczno-dialektyczny teoretyk i badacz społecznym. Doktor socjologii, habilitował się z kulturoznawstwa, koncentruje się na badaniach nad nowoczesnością. Autor i redaktor kilkunastu książek, m.in. „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą” oraz „Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spektaklu” (wspólnie z Krzysztofem Wolańskim). Jan Sowa jest kuratorem programu dyskursywnego i badań Biennale Warszawa oraz profesorem w Katedrze Teorii Kultury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Bartosz Frąckowiak (Bartek Frąckowiak) — kurator, reżyser, badacz kultury. Zastępca Dyrektora Biennale Warszawa. W latach 2014–2017 Zastępca Dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy oraz kurator Międzynarodowego Festiwalu Prapremier. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim i międzyuczelnianych studiów w Akademii “Artes Liberales”. Od 2010 r. pełni funkcję dyrektora programowego HOBO Art Foundation, fundacji działającej na rzecz rozwoju sztuk performatywnych i wizualnych, promującej znoszenie granic między sztuką a nauką w imię zasady łączenia kreacji z badaniem. Kurator cyklu Wykładów performatywnych, realizowanego z Fundacją Bęc Zmiana (2012). Reżyser przedstawień: m.in. “Komornickiej. Biografii pozornej” (2012); “W pustyni i w puszczy. Z Sienkiewicza i z Innych” W. Szczawińskiej i B. Frąckowiaka w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu (2011); wykładu performatywnego “Sztuka bycia postacią” (2012), “Afryki” Agnieszki Jakimiak (2014 r.), “Granic” Julii Holewińskiej (2016) “Workplace” Natalii Fiedorczuk (2017) oraz dokumentalno-śledczego spektaklu “Modern Slavery” (2018). Publikował w różnych pismach teatralnych i społeczno-kulturalnych: “Autoportret”, „Dialog“, „Didaskalia“, „Krytyka Polityczna“, „Teatr”.

***
ENGLISH DESCRIPTION
***

BIENNALE INTERNATIONAL | International meeting of biennales from Central and Eastern Europe

On January 10-13, 2019 in Warsaw, an international meeting will be held, attended by the representatives of biennales in Prague (tranzit.cz / reactivated Bienale Praha), Budapest (OFF-Biennale Budapest), Kyiv (Visual Culture Research Center / Kyiv Biennial) and Warsaw (Biennale Warszawa). Four institutions from Central and Eastern Europe will establish an informal cooperation network and they will present a joint statement concerning the socio-political role of biennale in our region. The forming of the cooperation will be accompanied by an international workshop event and an open discussion panel (12.01, 6pm).

Participants of the discussion panel will discuss the role of biennale in shaping new forms of international solidarity, expanding socio-political imagination, developing alternative economic or environmental solutions, manufacturing new institutions of the future or practicing new forms of urban activism.

The meeting in Warsaw constitutes a continuation of the event organised by tranzit.cz in October 2018 in Prague (“Unlearning Biennale”) whose objective was a joint critical reflection of biennale representatives from post-socialist and post-colonial countries on the biennale format.

Participants:

Vít Havránek — is a theoretician and organizer based in Prague, Czech Republic. Since 2002 he is working as a project leader of the initiative for contemporary art tranzit. He worked as curator for the Municipal Gallery, Prague and the National Gallery in Prague. He lectures in contemporary art at the Academy of Applied Arts, Prague.

Tereza Stejskalová — is a curator and writer from Prague, Czech Republic. She is part of tranzit.cz, the initiative of contemporary art, and she lectures at the Film Academy of Performing Arts in Prague. Her curatorial projects are research-based and collaborative. Her recent endeavours include a long-term research on the cultural diplomacy and internationalism of Czechoslovakia in collaboration with Zbyněk Baladrán. Last year she organized a six-month long seminar Feminist (Art) Institution at Tranzitdisplay, Prague in 2017 with the code of practice and the alliance of eight institutions from Czech Republic and Slovakia around this code of practice as a result. Together with her colleagues Vít Havránek and Johana Hořejší, she now researches the possibility of establishing a biennale in Prague as a critical and self-critical institution.

Vasyl Cherepanyn — is Head of the Visual Culture Research Center (VCRC, Kyiv). He works as a lecturer at the Cultural Studies Department of the National University of Kyiv-Mohyla Academy and holds a Ph.D. in philosophy (aesthetics). Also, he worked as a guest lecturer at European University Viadrina in Frankfurt (Oder), Germany, at University of Helsinki, Finland, at the “Political Critique” Institute for Advanced Studies in Warsaw, Poland, and at Greifswald University, Germany. He was also a visiting fellow at the Institute for Human Sciences in Vienna, Austria. In 2018, he edited the “Guidebook of the Kyiv International” (Medusa Books) and curated ’68 NOW and The European International projects. Visual Culture Research Center is the organizer of The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 and The Kyiv International – Kyiv Biennial 2017. VCRC has received the European Cultural Foundation’s Princess Margriet Award for Culture in 2015 and the Igor Zabel Award Grant for Culture and Theory 2018 for its activities.

Hajnalka Somogyi — is a curator based in Budapest. Since 2014, she has worked as leader and co-curator of OFF-Biennale Budapest, the largest state-free international art project in Hungary, which she initiated. In 2013-2014, she was editor of artmagazin.hu. Between 2009 and 2012 she was curator at Ludwig Museum of Contemporary Art, Budapest, and between 2001 and 2006 at Trafó House of Contemporary Arts, Budapest. She co-founded the independent art initiatives Dinamo and Impex, both in Budapest.

Borbála Szalai — is a curator based in Budapest. She is the director of Trafó Gallery, Budapest, where she has been working as a curator since 2012. She was a member of the curatorial team of both editions of OFF-Biennale Budapest. Between 2012 and 2015 she worked for Artyčok.TV as the editor responsible for contents about Hungarian contemporary art. She was a member of the management board of the international platform Curators’ Network and worked at the Studio of Young Artists Association.

Anna Galas-Kosil — curator, theatre studies expert, translator, graduate of the Department of Theatre Studies at The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, graduate of the prestigious programme for culture managers European Diploma in Cultural Project Management. Former scholarship holder of the Stage Direction & Dramaturgy Department at the Royal School for Dramatic Arts in Madrid. She was involved in the preparation of the first Polish exhibit at the international exhibition of set design – The Prague Quadrennial of Performance Design and Space in 2007, 2011 and 2015. She worked with Teatr Polski in Bydgoszcz, [email protected] Festival in Gdynia and Warszawskie Spotkania Teatralne. She currently heads the management board of the international On The Move network involved in issues of mobility in the cultural sector. Until the end of 2017 she managed the department of international cooperation in the Zbigniew Raszewski Theatre Institute. From 2018 she curates the programme of the international Biennale Warszawa.

Paweł Wodziński — director, essayist, curator. Director of Biennale Warszawa. Founder and head of Towarzystwo Teatralne, an association formed to promote contemporary dramaturgy and socially engaged theatre. In 2000–2003 he was the Managing and Artistic Director of Teatr Polski in Poznań. In 2010 he became the programming director of the 5th International Festival of Polish Contemporary Arts [email protected] in Gdynia. In 2014-2017 he was the Director of the Hieronim Konieczka Teatr Polski in Bydgoszcz and the curator of the International Festival of Premiers. Author of dozens of plays, including “Solidarity. Reconstruction” (2017), “Solidarity. New project” (2017), “Global Civil War” (2018) and texts published in “Dwutygodnik,” “Dialog,” “Teatr” and other periodicals.

Jan Sowa — materialist-dialectic theoretician and social researcher. With a PhD in sociology and doctoral habilitation in cultural studies, he concentrates on researching modernity. Author and editor of several dozen books, including “King’s phantom body. Peripheral struggle with modern form” and “Sport does not exist. Olympics in the performance society” (together with Krzysztof Wolański). Jan Sowa is the curator of the discursive programme and Biennale Warszawa research and the professor at the Department of Culture Theory at the Academy of Fine Arts in Warsaw.

Bartosz Frąckowiak — curator, director, culture researcher. Deputy Director of Biennale Warszawa. In 2014-2017 he was the Deputy Director of the Hieronim Konieczka Teatr Polski in Bydgoszcz and the curator of the International Festival of Premiers. Graduate of the College of Inter-Area Individual Studies In the Humanities and Social Sciences at the University of Warsaw and inter-university studies at the “Artes Liberales” Academy. From 2010 he is the programming director at the HOBO Art Foundation working for the development of performative and visual arts, promoting erasing borders between art and academia in the name of combining creation with research. Curator of the series of performative lectures organised in cooperation with Fundacja Bęc Zmiana (2012). Theatre director, including “Komornicka. The Ostensible Biography” (2012); “In Desert and Wilderness. After Sienkiewicz and Others” by W. Szczawińska and B. Frąckowiak in Teatr Dramatyczny in Wałbrzych (2011); performative lecture “The Art of Being a Character” (2012), Agnieszka Jakimiak’s “Africa” (2014), Julia Holewińska’s “Borders” (2016), Natalia Fiedorczuk’s “Workplace” (2017) and documentary-investigative play “Modern Slavery” (2018). He published in various theatre and socio-cultural magazines, including “Autoportret,” “Dialog,” “Didaskalia,” “Political Critique,” and “Teatr.”
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
10
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/222183815376989/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Nadchodzące wydarzenia @ Biennale Warszawa (MA3450):

Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu
Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu
Biennale Warszawa (MA3450)

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Imagine Dragons w Polsce!
Imagine Dragons w Polsce!
PGE Narodowy
Justin Timberlake w Polsce 2019r. !!!
Justin Timberlake w Polsce 2019r. !!!
PGE Narodowy
Jo ma ha, jo ma so
Jo ma ha, jo ma so
Warszawa, Centrum
Warsztat - O co chodzi z tą miłością
Warsztat - O co chodzi z tą miłością
ulica Różana 63A, 02-569 Warszawa, Polska
Kurs Dodawania I Odejmowanie Wersja Dla Poczatkujacych
Kurs Dodawania I Odejmowanie Wersja Dla Poczatkujacych
Warszawa Palac Kultury
Jak szukać fajnego faceta?
Jak szukać fajnego faceta?
Anna Borys Psychoterapia
Czy miłość wszystko wybaczy?
Czy miłość wszystko wybaczy?
Arktour WHU Arkadiusz Żołnierczyk
SOLD OUT Little Big / 16.04 / Hala Koło, Warszawa
SOLD OUT Little Big / 16.04 / Hala Koło, Warszawa
Hala Koło
The Neighbourhood w Polsce! 7. lutego 2019, Torwar
The Neighbourhood w Polsce! 7. lutego 2019, Torwar
Torwar
Kurs Pierwszej Pomocy Psom i Kotom
Kurs Pierwszej Pomocy Psom i Kotom
Sempo
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!